Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանի
գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Համալսարաքնի գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ գործող մարմին է , որը զբաղվում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման հիմնահարցերով:

Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը հինգ տարի է:

Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են կիսամյակը մեկ անգամ:

Համալսարանի խորհրդի կազմի մեջ են մտնում ռեկտորը –նախագահը,պրոռեկտորները ,համալսարանի գիտական քարտուղարը,մասնաճյուղերի տնօրեննեո , րը , ֆակուլտետների դեկանները , գրադարանի տնօրենը , ինչպես նաև , ռեկտորի ընտրությամբ այլ ենթակառույցների ղեկավարներ , առանձին դասախոսներ , գիտաշխատ ողներ,հանրապետության գիտության և կրթության առաջատար մասնագետներ—ընդհանուր թվաքանակի ` մինչև տասնհինգ տոկոսի չափով :

Գիտխորհրդի նիստը իրավազոր է նրա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ և կենսագործվում է ռեկտորի հրամանով:

Համալսարանի գիտխորհուրդը

Հաստատում է իր կանոնակարգը

. Մշակում է դիմորդների ընդունելության և շրջանավարտների որակավորման պայմանները

. Ռեկտորի ներկայացմամբ որոշում է սահմանված կարգով ստեղծել , վերակառուցել , լուծարել մասնաճյուղեր կենտրոններ , ֆակուլտետներ , ամբիոններ և այլ ենթակառույցներ:

. Ռեկտորի ներկայացմամբ հաստատում է համալսարանի ենթակառույցների կանոնադրությունները , կանոնակարգերը , ներքին կարգապահական կանոնները , պաշտոնների զբաղեցման կարգը և այլ նորմատիվ ակտեր:

Քննարկում և հաստատում է մասնագիտությունների անվանացանկերը և համապատասխան ուսումնական պլանները:

Քննարկում է համալսարանի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները , լսում գիտական հաղորդումներ համալսարանում կատարվող կարևորագույն գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին:

Գաղտնի քվեարկությամբ անցկացնում է համալսաանի ամբիոնի վարիչների, պրոֆեսորների , համալսարանի ամբիոնների պրոֆեսորադասածոսական կազմի մրցույթը:

Որոշում է հաստատել համալսարանի պրոֆեսորի , դոցենտի կոչումներ , պատվավոր կոչումներ , համալսարանի մրցանակներ , պարգևատրումներ:Հանրաապետական և միջազգային պարգևների և կոչումների համար ներկայացնում է թեկնածուներ:

Իրականացնում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեությամբ պայմանավորված և սույն Կանոնադրությունից բխեղ այլ լիազորություններ:

Հաստատում եմ `Համալսարանի ռեկտոր ` Զ. Վ. Սարգսյան
22.08. 2011

Կանոնակարգը

քննարկվել է համալսարանի

Գիտխորհրդում 19.01.2011