Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099


ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈԻՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 2007թ. դեկտեմբերի 6-ի N 1193-Ն հրամանը՝ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանը մշակել է մա•իստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման հետևյալ կարգը

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույ կարգով սահմանվում են Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանում (այսուհետ՝ Համալսարան) մա•իստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման հետևյալ պայմանները: 1.2. Մա•իստրատուրան բարձրա•ույն մասնա•իտական կրթության համակար•ի կրթական աստիճան և բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման ձև է: 1.3. Մա•իստրատուրայում կարող է սովորել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնա•ետի կամ մա•իստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնա•իտական •իտելիքները խորացնելու, վերմասնա•իտանալու, ինքնուրույն •իտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնա•իտական •ործնական, նորարարական, տեխնոլո•իական զար•ացումներ ու նոր հնարավորություններ ընկալելու ունակություններ ձեռք բերելու և մա•իստրոսի որակավորում ստանալու համար:

 

2. ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

2.1. Համալսարանի տվյալ մասնա•իտությունների ընդունելության ցանկը, ըստ մասնա•իտությունների կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին ներկայացման, մինչև տրվա տարվա ապրիլի 1-ը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը: Համալսարանի տվյալ ուսումնական տարվա մասնա•իտությունների ընդունելության ցանկը ներառում է© կրթության ձևը (առկա, հեռակա, դրսեկություն, հեռավար), մասնա•իտությունների ցանկը, ըստ մասնա•իտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամաբ (անվճար) ընդունելության տեղերի թիվը, ըստ մասնա•իտությունների հայտերի հիման վրա կրթության պետական կառվարման լիազորված մարմին կողմից հաստատված ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի), առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքի ուսուցման ձևերը: 2.2. Համալսարանի կողմից զան•վածային լրատավամիջոցներով տրվում է հայտարարություն ընդունլության, մասնա•իտությունների, տեղերի և կանոնների վերաբերյալ: 2.3. Մա•իստրատուրայի ընդունելության անցկացման համար Համալսարանի ռեկտորի հրամանով և նախա•ահությամբ ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով, որի կազմում ընդ•րկվում են Համալսարանի ուսումնական •ծով պրոռեկտորը, մա•իստրատուրայի աշխատանքների •ծով զբաղվող ստորաբաժանման ղեկավարը, ինչպես նաև դեխպարտամենտների դեկանները: 2.4. Ընդունող հանձնաժողովը դեպարտամենտի կարծիքի հաշվառմամբ ուսումնասիրում և քննարկում է վերջինիս կողմից ներկայացրած մրցույթի հավակնորդների ցուցակներն ու, ըստ մասնա•իտությունների բազային կրթության ընթացքում ուսումնասիրած դասընթացների ցանկի հաշվառմամբ, իրականացնում է մրցույթ: 2.5. Համալսարանի ռեկտորն ընդունող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա հրամանա•րվում է մրցութային հիմունքներով մա•իստրատուրա ընդուված դիմորդներին:

 

3. ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. Մա•իստրատուրա մրցութային կար•ով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնա•ետի և մա•իստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մա•իստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները երկրորդ մա•իստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով: Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մա•իստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջ•երատեսչական պայմանա•րերի կամ համաձայնա•րերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ: 3.2. Մա•իստրատուրա ընդունվելու համար դիմումը տրվում է Համալսարանի ռեկտորի անունով` կցելով համապատսխան փաստաթղթեր©  բակալավրի, դիպլոմավորված մասնա•ետր, մա•իստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրա•ույն կրթություն ստացածների համար փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),  ինքնակենսա•րություն և երեք լուսանկար (3x4 չափի),  հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված •իտական աշխատությունների ցուցակ,  Համալսարանի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր: 3.3. Մա•իստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է երկու փուլով: Առաջին փուլով մա•իստրատուրայի ընդունելությունն ըստ մասնա•իտությունների անցկացվում է ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման (անվճար) պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքով ուսուցման տեղերին: Առաջին փուլով մա•իստրատուրայի ընդունունելությունն անցկացվում է ընթացիկ տարվա հունիսի 5-ից մինչև հունիսի 20-ը (այն մասնա•իտություինների դեպքում, որոնց համար բակալավրիատը սահմանված է 4 տարի 3 ամիս, իսկ մա•իստրատուրան` 1 տարի 7 ամիս, առաջին փուլի ընդունելությունն ավարտվում է մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը), որին կարող են մասնակցել միայն բակալավրիատի կամ դիպլոմավորված մասնա•ետի կրթական աստիճան ունեցող շրջանավարտները: Երկրորդ փուլում մա•իստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ը՝ ըստ կրթության պետական կառավարման լիազոորված մարմին կողմից հաստատված ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի), առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքի ուսուցման տեղերի: 3.4. Մա•իստրատուրայի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ© նախորդ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին •նահատականով կամ •ումարային միջին որակական գնահատականով, մասնա•իտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության •ումարային միջին գնահատականով կամ •ումարային միջին որակական •նահատականով, տպա•րված կամ տպա•րման ընդունված •իտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումերի առկայությունը, ոչ մասնա•իտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության •ումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական •նահատականով: 3.5. Համալսարանը մրցույթով անցած մա•իստրոսների հետ կնքում է պայմանա•իր, որի տեքստը հրապարակվում է ընդունելության հայտարարության հետ և նախապես տրամադրվում դիմորդներին:

 

4. ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

4.1. Մա•իստրոսները Համալսարանի աշխատողների հետ հավասարապես օ•տվում են •իտական սարքավորումներից, լաբորատորիաներից, համակար•չային տեխնիկայից, •րադարաններից, հանրակացարաններից և այլ հնարավորություններից: 4.2. Դիպլոմավորված մասնա•ետի ծրա•րով բուհում ուսումնառությունն սկսած ուսանողը բանակ զորակոչվելուց կամ հար•ելի պատճառով ուսումնառությունն ընդհատելուց հետո, եթե վերկան•նվում է երկաստիճան կրթական համակար•ում, հնարավորություն է ստանում սովորելու մա•իստրատուրայում: Եթե մա•իստրատուրան երկու տարով է, ապա բուհի ֆինանսավորման հաշվին ազատվում է մեկ տարվա ուսման վարձից: 4.3. Մա•իստրոսի կրթական ծրա•րերով ուսումնառությունն ավարտած և ամփոփիչ ատեստավորումն անցած անձանց տրվում է Համալսարանի ավարտական փաստաթուղթ (մա•իստրոսի դիպլոմ)` համապատասխան ներդիրով: