Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
(2010-2015թթ.)

ԵՐԵՎԱՆ – 2011 ԾՐԱԳՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հայաստանում բարձրագույն կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես երկրի կայուն զար•ացման, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի պահպանման ու վերարտադրության նախապայմաններից մեկը: Մարդկային զարգացման ապահովման քաղաքականության հիմնական գերակայությունը կրթության առաջանցիկ զարգացման ապահովումն է կրթության որակի, արդյունքների և մատչելիության բարձրացման միջոցով: Գտնվելով մի տարածաշրջանում, որտեղ խաչվում են տարբել աշխարհաքաղաքական ուժերի շահեր՝ Հայաստանը որդեգրել է միջազգային ակտիվ ներգրավվածության ռազմավարություն: Սա մի կողմից ենթադրում է կրթության բնագավառի ակտիվ մասնակցություն գլոբալ և տարածաշրջանային գիտակրթական գործընթացներին, մյուս կողմից խնդիր է առաջադրում կրթությանը՝ մեծացնել մասնակցության ներուժը, ապահովել լեզվական և միջմշակութային շփումների դժվարությունների հաղթահարումը: Ուստի անհրաժեշտ ենք համարում Հայաստանում կրթության հետագա զրգացման համար ուղենշային պետք է լինեն ՙՀազարամյակի հռչակագրի՚ և ՙԿրթություն բոլորի համար՚ գլոբալ շարժման սահմանած նպատակադրումները, ինչպես նաև Բոլոնիայի հռչակագրի, Միավորված ազ•երի կազմակերպության, Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի ընդունած ՙԿրթություն հանուն կայուն զարգացման՚ ռազմավարության և ՙՀյուգոյի 2005-2015 թթ© գործողությունների ծրագրի՚ սկզբունքները: Միաժամանակ կրթության համակարգի զարգացումները պետք է ուղղված լինեն գլոբալ մրցունակության համաթիվ կրթության հատվածի ցուցանիշների բարելավմանը՝ նպաստելով Հայսատանի ընդհանուր մրցունակության բարձրացմանը: Ավելին, գտնում ենք, որ Հայաստանում բարձրագույն կրթության զար•ացումը պետք է առաջնորդվի կրթության՝ որպես Հայաստաի մրցակցային հիմնական առավելության տեսլականով: Այս տեսանկյունից բարձրագույն կրթության համակարգի ներկա փուլի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի ընդունել ժամանակակից մարտահրավերները, արձանագրել հիմնախնդիրների լուծման և առաջընթացի այնպիսի արդյունքներ, որոնք կվերականգնեն կրթության ու գիտելիքի վարկանիշը և կամրապնդեն Հայաստանի՝ որպես գիտակրթական տարածքի հեղինակությունը: Ելնելով վերոդրյալից՝ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանը (այսուհետ՝ Համալսարան), արժևորելով և պահպանելով հումանիտար մասնագիտական բուհի իր առաքելությունը, զու•ահեռաբար նպատակամիտված է զարգացնելու ու ընդլայնելու նաև սոցիալ-տնտեսական, մանկավարժական, մշակութային և միջազգային ասպարեզում դրանց տեսության զար•ացման, լեզուների ուսուցման ու մշակությային հաղորդակցմանը վերաբերող ուղղությունները: Ծրա•իրը կազմված է Բոլոնիայի հռչակա•րի դրույթներին համապատասխան և նպատակամղված է Համալսարանում երկաստիճան բարձրա•ույն կրթության համակարգի բերդրմանն ու իրականացմանը, իսկ 2010-2011 ուսումնական տարվանից՝ նաև կրեդիտային համակարգի կիրառմանը: Զար•ացնելով ինչպես ավանդական, այնպես էլ նոր մասնա•իտություններ և մասնա•իտացումներ, արմատավորելով ուսուցման նոր ձևեր՝ Համալսարանն իրավմամբ դարձել է հումանիտար մասնա•իտական կրթության ոլորտում պետականորեն հավատարմա•րված Հայաստանի Հանրապետությունում •ործող մասնավոր բուհերից մեկը և 2010-2015 թթ© որդե•րել է այնպիսի ռազմավարական մոտեցումներ, որոնք կապահովեն բարեփոխումների առավել նպատակասլացություն և արդյունավետություն: Հաշվի առնելով միջոցների սահմանափակությունը՝ նախապատվությունը տրվում է այնպիսի ռազմավարությունների, որոնք հնարավորություն են տալիս համեմատաբար փոքր ներդրումներով ստանալ առավելա•ույն արդյունք: Առաջնությունը տալ այն արդյունքներին, որոնք լինելով էական, նաև հասանելի են համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում: Ստեղծել զար•ացումների համար բարենպաստ միջավայր՝ սահմանելով անհրաժեշտ կանոններ, զար•ացման ուղենիշներ, որոնք կխթանեն առանձին կազմակերպությունների ու անհատների նախաձեռնությունները և նվաճումների հասնելու ներուժի դրսևորումները: Ռազմավարական ծրա•իրն ընդ•րկում է հետևյալ բաժինները. 1. Համալսարանի պատմություն և առաքելություն, 2. մասնա•իտությունների և մասնա•իտացումների ծրա•րավորում ու նորացում, 3. ուսանողական համակազմի ձևավորում, 4. ուսմնական •ործընթացի կազմակերպում և դրա որակի մշտական բարելավում ու բարձրացում, 5. •իտամեթոդական և •իտահետազոտական •ործունեության ընդլայնում, 6. միջազ•ային •ործունեության աշխարհա•րության ընդլայնում, •իտահետազոտական կապերի զար•ացում, 7. ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավում և նպատակամղում ի շահ ուսումնական •ործընթացի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակական կատարլա•ործման, 8. տեղեկատվական համակար•ի կատարելա•ործում, ուսումնական •ործընթացում տեղեկատվական նոր տեխնոլո•իաների կիրառում, 9. կառավարման համակար•ի օպտիմալացում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, 10. Համալսարանի և հասարակության հետ կապերի շարունակական ընդլայնում ու զար•ացում:

 

ԲԱԺԻՆ 1.

ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ Երևանի Մ.Մաշտոցի անվան համալսարանը հիմնադրվել է 1990թ.: 1990թ. հոտկեմբերին հաստատվել է Համալսարանի կանոնադրությունը: 1990թ. •րանցվել է 1990թ. ՀՀ ԲԿԳ պետական կոմիտեից ստացել է •ործունեության թույլտվություն - արտոնա•իր N 2000թ. Համալսարանը հավատարմա•րվել է ՀՀ Կ• նախարարության կողմից: Երևանի Մ.Մաշտոցի անվան համալսարանը 18 տարի է ինչ տալիս է շրջանավարտներ: Համալսարանի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ֆինանսատնտեսական կազմակերպություններում, դպրոցներում, մշակույթի զանազան օջախներում և այլն: Իր •ործունեության ընթացքում Համալսարանը տվել է շուրջ վվվ շրջանավարտներ: 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Երևանի Մ.Մաշտոցի անվան համալսարանը Հայաստանի երրորդ հանրապետության ծնունդ է, սերտորեն միահյուսված է նրա վերջին տասնամյակների պատմությանը, և համարժեքորեն արտացոլում է բոլոր այն փորձություններն ու դժվարությունները, ձեռքբերումները, որոնք վերջին տասնամյակների ընթացքում հատուկ են եղել մեր երկրին: Որպես կրթական և •իտամշակութային ինքնավար բարձրա•ույն ուսումնական հաստատություն՝ Երևանի Մ.Մաշտոցի անվան համալսարանն իր հիմնական առաքելությունը տեսնում է կրթության ազ•ային և միջազ•ային շրջանակներում •իտելիքի ստեղծման, փոխանցման ու տարածման միջոցով կրթության զար•ացման պետական ռազմավարության ոլորտում իր ուրույն դերակատարման մեջ: Այս առումով, ելնելով կրթության բնա•ավառում պետական քաղաքականության սկզբունքներից՝ Համալսարանը խթանում է իր ուսանողների և դասախոսների մտավոր ու անձնային որակների զար•ացմանը և նպաստում հանրության տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային կյանքի կատարելա•ործմանը: Այս նպատակադրմամբ էլ Համալսարանը փորձում է իր ապա•ան կառուցել՝ հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական զար•ացման բարձր դինամիկան, նրա ակտիվ մուտքը համաշխարհային տնտեսական հարթություն, կրթության, արտադրության և հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում նոր տեխնոլո•իաների հանդես •ալը, ինչպես նաև Հայաստանում ինֆորմացիոն հասարակության ձևավորումը: Իր այս առաքելությունն իրականացնելու համար Համալսարանի ղեկավարությունը համոզված է, որ պետք է կատարելա•ործի և զար•ացնի իր կրթական, •իտական, խորհրդատվական, տեղեկատվական ու կառավարման համակար•երը, նյութատեխնիկական բազան, սոցիալականացման և միջազ•այնացման ոլորտներում իրականացվող •ործընթացները, որոնք հնարավոր է իրականացնել հետևյալ նպատակների կյանքի կոչման միջոցով. 1. բարձրագույն կրթության (առկա, հեռակա) միջոցով նպաստել Համալսարանում առկա մասնա•իտությունների •ծով բարձրորակ կադրերի պատրաստմանը, 2. լինել եվրոպական և ազ•ային կրթական համակար•երի մաս կազմող, աշխատուժի շուկայի պահանջմունքները բավարարող, անհատի մտավոր, քաղաքացիական և բարոյական որակների ձևավորմանը նպաստող բուհ, 3. դառնալ մարդասիրական արժեքների, միջմշակութային հաղորդակցման, հումանիտար •իտությունների, կրթության նորա•ույն ուղղությունների և հետազոտական մեթոդների արմատավորման ու տարածման օջախ, 4. պատրաստել խորը տեսական •իտելիքներով օժտված և •իտական հմտություններ ունեցող բարձրորակ կադրեր՝ իրավա•իտության, հաշվապահական հաշվառման ու աուդիտի, հայ բանասիրության, մանկավարժության, դիզայնի, օտար լեզուների և այլ մասնա•իտությունների •ծով, 5. ինտե•րկվել եվրոպական կրթական համակար•ին և անշեղորեն իրականացնել Բոլոնիայի հռչակա•րով նախատեսված կրթական ծրա•րերը՝ միաժամանակ հաշվի առնելով ազ•ային առանձնահատկությունները, 6. •իտահետազոտական աշխատանքների բնա•ավառում դառնալ •իտության դասական և նորա•ույն ուղղությունների ու մեթոդների զար•ացման, հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների մշակման ու տարածման ջատա•ով: 7. այս նպատակով բուհում ստեղծել •իտական հետազոտությունների փորձարարական կենտրոն, որի նպատակը կլինի •իտական նորա•ույն ինֆորմացիայի ձեռքբերումը և մշակումը, 8. կրթական •ործընթացի կազմակերպման ասպարեզում ժողովրդավարացման ու հումանիտարացման հիմա վրա դառնալ որակապես նոր կրթական հաստատություն, 9. պատրաստել տեղեկատվական հասարակության պահանջներին համապատասխանող մասնա•ետներ՝ աշխատուժի շուկային անհրաժեշտ բարձրորակ մանկավարժներ, իրավա•ետներ, հաշվապահներ, ֆինանսիստներ, բանասերներ և այլն: 

 

ԲԱԺԻՆ 2.
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒ ՆՈՐԱՑՈՒՄ

Համաշխարհային տնտեսության վերջին տասնամյակների զար•ացումները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ աշխատանքային ռեսուրսների կրթության մակարդակը շատ հաճախ կանխորոշել ու կանխորոշելու է այս կամ այն երկրի տնտեսական զար•ացման տեմպերը: Դրա վառ ապացույցն է 20-րդ դարի ՙտնտեսական հրաշք՚ անվանումը ստացած մի շարք ասիական երկրների փորձը, որոնց տնտեսական աճի աննախադեպ տեմպերը հիմնականում պայմանավորված են եղել կրթական •ործոնով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ չայած անցումային ժամանակաշրջանի բազմաթիվ հիմնահարցերի, բարձրա•ույն մասնա•իտական կրթության համակար•ը կարողացել է հարմարվել զար•ացման նոր պայմաններին և ոչ միայն պահպանել, այլ նաև ընդլայնել իր •ործունեության սահմանները: Անցած տասնամյակներում հանրապետության բարձրա•ույն կրթության համակար•ը հիմնովին վերափոխվել է: Մի կողմից համակար•ն ստիպված է եղել դիմակայել անցումային տարիների, հատկապես առաջին տարիների աննախադեպ ցնցումներին (բնակչության շերտավորում և աղքատացում, աշխատանքային շուկայի պահանջարկի զ•ալի նվազում) և միաժամանակ չափազանց կարճ ժամկետներում համարժեքորեն արձա•անքել ձևավորվող նոր հրակար•ի և տնտեսակար•ի պահանջներին: Նկատենք, որ անկախության տարիներին, շնորհիվ վճարովի ուսուցման ներդրման և ոչ պետական բուհերի •ործունեության, հաջողվեց պահպանել ու նույնիսկ ընդլայնել բարձրա•ույն կրթության համակար•ը: Բայց և այնպես բարձրա•ույն կրթությունը կազմակերպվում էր նախկին խորհրդային ժամանակներից ժառան•ված ուսուցման կոշտ կառուցվածքով, որտեղ հիմնական ծանրաբեռնվածությունն ընկնում է լսարանային պարապմունքներին, և որը կառուցված էր կրթության նեղ մասնա•իտացման ու այդ մասնա•իտասման սահմաններում որոշակի ֆիքսված •իտելիքների և ունակությունների ծավալի հաղորդման վրա, որի դեպքում մասնա•իտական պատրաստվածություն պահանջող աշխատատեղերի մեծամասնության համար հնարավոր էր կանխավ սահմանել •իտելիքների և ունակությունների անհրաժեշտ նվազա•ույն պահանջներն ու նախապատրաստել կադրեր այդ պահանջներին համապատասխան: Ներկայիս պայմաններում, երբ ամեն 10 տարին մեկ •իտելիքի ծավալը կրկնապատկվում է, նեղ մասնա•իտությունների քանական անընդհատ կրճատվում է, և ընդհակառակը, անընդհատ ավելանում է լայն մասնա•ետների պահանջը, որոնց հիմնական հատկությունը պետք է լինի ստացած •իտելիքների կիրառման, ինչպես նաև նոր •իտելիքների արա• յուրացման ունակությունները: Ներկա այս պահանջներն էլ հաշվի առնելով՝ Համալսարանը նպատակադրված է առաջիկա հն•ամյակում մշակել և իրականացնել կրթական ծրա•րերի բովանդակային և կառուցվածքային այնպիսի նորացում, փուլային ուսուցման այնպիսի •ործընթաց, որը համապատասխանի հասարակության արդի պահանջներին և եվրոպական ծրա•րային չափանիշներին, մասնավորապես՝ ուշադրությունը բևեռել հետևյալ խնդիրներին. 1. Բոլոնիայի •ործընթացի դրույթներին համապատասխան մշակել առարկայական նոր ծրա•րեր՝ ապահովելով դրանց համատեղելիությունը կրեդիտային կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակար•ի (ECTS) հետ: 2. Խթանել ուսանողների մտավոր զար•ացմանը, բարձրացնել առաջադիմությունը և մտածելակերպը, ինչպես նաև նպաստել ուսանողների արատաբուհական համա•ործակցությանը: Այս առումով հաճախակի մասնակցել միջբուհական •իտաժողովների, •իտական բանավեճերի և մրցույթների (ուրախների ու հնարամիտների ինտելեկտուալ խաղեր, ՈՒԳԸ •իտաժողովներ և այլ): 3. 2010-2011 ուսումնական տարում ներդնել բոլոր մասնա•իտությունների •ծով մա•իստրոսական ծրա•րեր և ավարտել ամբողջական անցումը կրեդիտային համակար•ին: 4. Ապահովել ուսման որակն ու անհրաժեշտ մակարդակը ինչպես ուսումնական ծրա•րերի բովանդակության, այնպես էլ նոր կրթական ծառայությունների ներդրման և որակի բարձրացման, ուսուցման •ործընթացի անհատականացման՝ կրթական տարբեր ձևերի, այլընտրանքային կրթական ծրա•րերի, նոր սերնդի դասա•րքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների ներդրման միջոցով, որոնք հաշվի կառնեն անհատի հետաքրքրություններն ու ունակությունները: 5. Նպաստել Համալսարանի լիարժեք ներ•րավմանը Բոլոնիայի կրթական ծրա•րի բարեփոխումներում, ստեղծես սույն ռազմավարության և բուհի զար•ացման •ործընթացները համակար•ող համալսարանական կառույց (Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման, ուսուցման որակի ապահովման և •նահատման, ինչպես նաև շրջանավարտների կարիերայի կենտրոն): 6. Ապահովել ուսումնական •ործընթացի պլանավորման և կազմակերպման համալասարանական •ործող կառույցի վերակազմակերպումը կրեդիտային համակար•ի առանձնահատկություններին համապատասխան: 7. Ստեղծել դասընթացներին ուսանողների •րանցման և համաուսումնառության արդյունքների կառավարման համալսարանական միասնական համակար•: Այս առումով, ըստ մասնա•իտությունների, մշակել կրթական նոր ծրա•րեր ու չափորոշիչներ, որակավորման բնութա•րիչներ՝ սահմանելով տվյալ որակավորման աստիճանի համար անհրաժեշտ և չափելի կարողությունների ու դրանց •նահատման հստակ պահանջները:

ԲԱԺԻՆ 3.
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Բարձրագույն կրթության սուբյեկտն ուսանողն է: Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և բուհի կանոնադրության համաձայն ուսանողները, մա•իստրոսները և ասպիրանտները կարող են իրենց հայեցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, ընտրել մասնա•իտությունը, բուհի տեսակը և ուսուցման ձևը, տեղափոխվել այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների), զբաղվել հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատել կամ շարունակել բարձրա•ույն ու հետբուհական մասնա•իտական կրթությունը, լիիրավ մասնակցել բուհի կոլե•ալ կառավարման մարմինների աշխատանքներին: Բուհում ուսանողները կարող են միավորվել ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական •իտական ընկերություններում և այլ կազամակերպություններում: Այս առումով բարձրա•ույն կրթության համակար•ում կարևորելով ուսանողների դերն ու նշանակությունը՝ Համալսարանի ղեկավարությունն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում ուսանողական համակազմի ձևավորմանը և հաշվի առնելով •ործոնի առաջնահերթությունը՝ մշակել ու առաջիկա հն•ամյակում փորձելու է իրականացնել ուսանողական համակազմի ձևավորման հետևյալ անհրաժեշտ միջոցառումները: 1. Համալսարանում բակալավրի կրթական ծրա•րով ընդունելությունը կազմակերպվում է առնվազն միջնակար• (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կար•ով՝ դիմորդներին ծանոթացնելով իր կանոնադրությանը, ներքին կանոններին, ուսուցանվող մասնա•իտություններին: Ուսանողի հետ կնքվում է օայմանա•իր, որտեղ պարտադիր ամրա•րվում են սովորելու տարիների տևողությունը և նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր չափը՝ բաժանված ըստ ուսման տարիների, որն ուսումնառության ողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ: 2. Դիմորդների ընդունելությունը կազմակերպել ուսումնական նոր ծրա•րերի ներդրման, նոր մասնա•իտությունների (մասնա•իտացումների) ուսուցման առաջավոր ձևերի ընդլայնման միջոցով: 3. Հանրապետության մարզերում ստեղծել ուսումնակոնսոլտացիոն կետեր, նրանց ներկայացուցիչների միջոցով ապահովել դպրոց-համալսարան կապը և ձևավորել համա•ործակցության լայն դաշտ, ընդլայնել •ործընկեր-դպրոց ցանցը: Այդ նպատակով տեղում դիմորդների համար կազմակերպել անվճար խորհրդատվական և տեղեկատվական միջոցառումներ, աշակերտների հետ արտալսարանային հանդիպումներ, որոնց ընթացքում կներկայացվի ոչ միայն բուհը, այլև Համալսարանի դասախոսների կողմից կկարդացվեն նպատակային դասախոսություններ մասնա•իտական թեքում ունեցող ավա• դպրոցի շրջանավարտների համար: 4. Ընդլայնել և ալկտիվացնել Համալսարանի մասին տեղեկատվության տարածումը Հանրապետության լրատվամիջոցների և մշակությանի օջախների օ•նությամբ՝ կազմակերպել քննարկումներ, հարցազրույցներ և արդի խնդիրների վերաբերյալ ակնարկային դասախոսություններ: 5. Ընդլայնել դիմորդների համար նախատեսված դասընթացների ցանցը, կապ հաստատել մասնա•իտական թեքում ունեցող ավա• դպրոցների մանկավարժական կոլեկտիվների հետ, •րավիչ դասախոսություններ կազմակերպել աշակերտների համար:

ԲԱԺԻՆ 4.
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՈՐԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Հաշվի առնելով բարձրա•ույն մասնա•իտական կրթության համակար• բարելավման, ընդլայնման ու զար•ացման կարևորությունը՝ Համալսարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում մասնա•ետների պատրաստման որակի բարձրացման և ուսումնական •ործընթացի լիարժեք կազմակերպման վրա այն կտրվածքով, որ ապահովի ներքին արդյունավետության էական աճ, ներհամակար•ային կազմակերպման բազմազանությունն ու ճկունությունն աշխատանքային շուկայի հետ ունեցած արդյունավետ կապերը, նպաստել մասնա•ետների պատրաստման և ուսումնական •ործընթացի կազմակերպման առավել արդյունավետ ու հասցեական եղանակների կիրառմանը, աջակցել բարձրա•ույն կրթության բնականոն զար•ացմանը և այն հասարակության բոլոր խավերի համար հնարավորինս հասանելի ու մատչելի դարձնելուն, ինչպես նաև կրթության կազմակերպման և որակի միջազ•ային չափորոշիչների համակար•ին համապատասխանեցմանը: Ուսումնական •ործընթացի որակյալ կազմակերպման առումով Համալսարանն առաջիկա հն•ամյակում նպատակադրված է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 1. ապահովել ուսանողների տեղեկացվածությունը կրեդիտային համակար•ի առանձնհատկություններին, ակտիվ մասնակցությունն իրենց ուսումնառության անհատական •ործընթացի պլանավորմանը, ուսումնառության այլընտրանքային հնարավորությունների և ժամանակացուցերի ընտրությունը: 2. Ձ•տել ուսումնական •ործընթացի կատարել•ործմանը, նպաստել ուսանողների ներբուհական և միջբուհական ակադեմիական շարժունությանն ընդհանուր եվրոպական բարձր•ույն կրթական տարածքում՝ համապատասխանեցնելով դասընթացների կառուցվածքը և ուսումնառության արդյունքների •նահատման չափանիշները ECTS-ի պահանջներին, 3. զար•ացնել որակյալ ուսումնառությանը նպաստող օժանդակ ծառայություններ, բարելավել ուսանողների ու դասախոսների համա•ործակցությունը և շփումների մատչելիությունն ուսումնառությն •ործընթացում: Այս նպատակով ընդլայնել այն •ործոնների (ՈՒԳԸ կոնֆերանսներ, •իտական բանավեճեր, բաց դասախոսություններ և այլն) շրջանակը, որոնք կնպաստեն ուսանողների վերլուծական ու քննադատական մտքի, նրանց բազմկողմանի զար•ացմանը, ուսումնառության նկատմամբ հետաքրքրության և ակտիվության բարձրացմանը, 4. հրապարակայնորեն խրախուսել շնորհալի, տաղանդավոր ուսանողներին, 5. նպաստել ուսանողների բազմակողմանի •ործնական պատրաստվածությանը մի շարք ուղղություններով, որոնցից կարևոր համարել հետևյալները.  սոցիալականը, որը կնպաստի ուսանողների հասարակայնացմանը, տարաբնույթ նորմերի և արժեքների հետ ծանոթացմանը, կզար•ացնի կոլեկտիվին անդմակցելու ունակությունը՝ որպես վերջինիս հասարակական զար•ացման լիիրավ մասնակից,  անհատականացումը, որը հաշվի կառնի սովորողի անհատական որակները, ինքնազար•ացումը, ինքնադաստիարակությունը, ինքնակատարելա•ործումը, ինքնատիրապետումը, ինքնա•նահատումը, ինքնակազմակերպումը, ինքնաքննադատությունը, ակտիվությունը, աշխատանքի նկատմամբ հար•անքը, համա•ործակցության պատրաստակամությունը: Կնպաստի մասնա•իտական խնդիրների լուծման ժամանակ փոխհամա•ործակցությանը և մասնա•իտական բոլոր ձևերի խնդիրների իրա•ործման համար հմտությունների ձևավորմանը,  հո•եբանականը, որը կնպաստի հո•եբանական և համա•ործակցային մշակույթի զար•ացմանն ու շրջապատի հանդեպ հանդուրժողականության դրսևորմանը,  կազմակերպչական – կառավարչական, որը կձևավորի կոլեկտիվի •ործունեության կառավարման հմտությունները և կոլեկտիվի ղեկավարման ունակությունները: 6. Կադրային ներուժի և ուսուցման որակի ապահովման նպատակով ստեղծել որակապես նոր մեխանիզմներ և չափանիշներ՝ կրթական ծրա•րերի բովանդակության, կադրային ապահովվածության ու ուսուցման արդյունքների ինքնավերլուծության, հավաստի •նահատման և հետա•ա դիտարկումների համար, 7. կրթական համակար•ում ներառել օժտված, որակյալ կադրային ներուժ, որն ի վիճակի կլինի բարձր մակարդակով կազմակերպելու ուսուցման •ործընթացը, զբաղվելու •իտահետազոտական աշխատնքներով, յուրացնելու և աշխատանքային •ործունեության ընթացքում կիրառելու նոր, կրթական ու տեղեկատվական տեխնոլո•իաներ, ուսանողների մեջ դաստիարակելու բարոյական, ազ•ային ու համամարդկային բարձր արժեքներ: Այդ նպատակով կիրառել Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման մրցութային ձևը: Ամբիոնների վարիչների և դեկանների համար (համաձայն ՀՀ Կառավարության որոշման) սահմանել տարիքային ցենզ (մինչև 65 տարեկան), 8. հասնել օպտիմալ քանակական հարաբերակցության՝ ուսանողների, դսախոսների, ուսումնաօժանդակ, վարչական և սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցների թվաքանակաների միջև (2012թ. դասախոս-ուսանող հարաբերակցությունը դարձնելով 1/15, չդասավանդող անձնակազմ-դասախոս հարաբերակցությունը՝ 1/4): 9. Մրցութային բարելավված մեխանիզմների հիման վրա իրականացնել դասախոսկան կազմի համալրման և աճի հեռանկարային ծրա•րեր՝ ապահովելով պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքի նվազեցման կայուն միտումներ (մինչև 2012թ. դասախոսների միջին տարիքը 60-ից նվազեցնելով 50-ի՝ այն զու•ակցելով որակական կողմի բարելավման հետ), 10. մշակել և ներդնել դասախոսների ուսումնամեթոդական ու •իտամանկավարժական •ործունեության արդյունավետության •նահատման ցուցանիշների նոր համակար• ու •նահատման ընթացակար•՝ պրոֆեսորադասախոսական տարակար•երի առաջընթացի և աշխատավարձի անհատականացված բարձրացման՝ հիմք ընդունելով •ործունեության •նահատման արդյունքները: 11. Որակի •նահատման նպատակով©  պլանավորել և իրականացնել ուսուցման որակի բարձրացման ու միջազ•ային պահանջներին համապատասխանեցման միջոցառումներ, ուսանողների •ործնական և տեսական առարկաների մնացորդային •իտելիքների մակարդակն ստու•ելու նպատակով կազմել ծրա•րային պահանջներն ապահովող թեսթեր և հարցաշարեր: 12. Կրթական •ործունեություն© պատրաստեղ տեղեկատվական հասարակության պահանջներին համապատասխանող և աշխատուժի շուկային անհրաժեշտ մասնա•ետներ, նորացնել և կատարելա•ործել մասնա•իտական կրթության բովանդակությունը, ներմուծել այլընտրանքային, կամընտրական ու նորարարական դասընթացներ: Կազմակերպել օտար լեզուների արա•ացված (ֆրանսերեն, •երմաներեն, արաբերեն, պարսկերեն, թուրքերեն, չինարեն և այլն) ուսուցում, մշակել դասավանդման այնպիսի մոտեցումներ, որոնք կարևորելով դասախոսների ղեկավարությամբ ուսանողների ինքնուրույն ու անհատական աշխատանքների դերը՝ կամրապնդեն ուսանող-դասախոս կապը և կբարձրացնեն ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի որակն ու պատասխանատվությունը: հաճախակի կազմակերպել փոխադարձ, ինչպես նաև ամբիոնների վարիչների վերահսկողական դասալսումներ: 13. Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ. կրթական ծրա•րերը նպատակաուղղել եվրոխորհրդի քաղաքացիական կրթության և եվրոպական ժողովրդավարական կրթության սկզբունքների ու •աղափարների տարածմանը և ներդրմանը: Ստեղծել և զար•ացնել դաստիարակչական աշխատանքների նորմատիվ բազա, իրականացնել դրա բովանդակության ու համակար•ի կառուցվածքային բարեփոխումներ, բարձրացնել իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին ուսանողների տեղեկացվածության աստիճանը և պատասխանատվությունը՝ նրանց ընդ•րկելով Համալսարանի կառավարման մարմիններում: Դեպարտամենտներում կազմակերպել ՙԴասախոսն ուսանողի աչքերով՚ թեմայով սոցիոլո•իական հարցումներ, համապատասխանեցնել ուսանողների հետ տարվող արտալսարանական աշխատանքները և մասնա•իտական ծրա•րային պահանջները, կարևոր տեղ հատկացնել 3-րդ ու 4-րդ կուրսերում կազմակերպվող ուսումնաարտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաների ընթացքում ուսանող-դասախոս համա•ործակցությամբ կատարվող աշխատանքներին, հաճախակի կազմակերպել էքսկուրսիաներ և տուրիստական արշավներ դեպարտամենտների դեկանների, ամբիոնների վարիչների ու դասախոսների մասնակցությամբ և վերահսկողությամբ, որոնք կնպաստեն դաստիարակության •ործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը, հայրենի բնաշխարհին ու տեսարժան վայրերին ծանոթացմանը:

ԲԱԺԻՆ 5.
ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրապետության տնտեսության վերջին տարիների զարգացումները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ տնտեսական աճ ապահովող ռեսուրսների հիմնական պայմաններից մեկը գիտակրթական ոլորտի զարգացումն է: Ավելին, այն շատ հաճախ կանխորոշել ու կանխորոշելու է այս կամ այն երկրի տնտեսական զար•ացման տեմպերը: Երկրի ապա•ա ինտենսիվ զար•ացման համար, հաշվի առնելով •իտակրթական •ործոնի կարևորությունը, Համալսարանը նպատակադրված է այդ ոլորտում իրականացնել բարեփոխումների առաջադիմական ծրա•իր, որը պետք է միտված լինի հետևյալին© 1. Գիտամանկավարժական ներուժի շնորհիվ ակտիվացնել •իտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքները, խրախուսել այն դասախոսներին, որոնք օ•տա•ործելով իրենց •իտմանկավարժական և մասնա•իտական ունակություններն ու հմտությունները՝ մայրենի լեզվով կստեղծեն ուսումնամեթոդական դասա•րքեր և ձեռնարկներ: Դրանցից լավա•ույնները երաշխավորել հրատարակչության և հնարավորության սահմաններում ֆինանսավորել, 2. ակտիվացնել Համալսարանի ամբիոնների և •իտխորհրդի աշխատանքները •իտական •ործունեության ոլորտում, մշակել և իրա•ործել նորորարական քաղաքականության հայեցակար•: Այդ նպատակով ընդլայնել ուսումնակրթական հաստատությունների հետ •իտական և •իտամանկավարժական համա•ործակցության ոլորտը, մշակել դասախոսների •իտահետազոտական ու •իտամեթոդական աշխատանքների պլանավորման, հաշվառման, ամփոփման և խրախուսման չափանիշները, 3. խրախուսել ուսանողների ուսումնա•իտահետազոտական •ործունեությունը՝ լավա•ույն ուսանողներին ընդ•րկելով ամբիոնների •իտահետազոտական աշխատանքներում, •իտաժողովներում և սեմինարներում: Ստեղծել ուսանողական լավա•ույն հետազոտական աշխատանքների բանկ, 4. շարունակել արդեն ավանդական դարձած ՈՒԳԸ •իտաժողովները, խրախուսել լավա•ույն աշխատանքները՝ դրանք երաշխավորելով հրատարակության:

ԲԱԺԻՆ 6.
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի կրթական համակար•ի եվրոպական ինտե•րմանը միտված քաղաքականությունը և մասնակցությունը բարձրա•ույն կրթության բարեփոխումների ոլորտում առաջնայնություն համարվող Բոլոնիայի •ործընթացին շարունակքում են մնալ միջազ•ային համա•ործակցությունը և ցանցերում •ործուն մասնակցության ներուժը խթանող •ործոններ: Շարունակելով ջանքերն այդ ուղղությամբ՝ Համալսարանը միտված է աջակցել, քաղաքացիների, խմբերի և հաստատությունների մրցունակության ու համա•ործակցության կարողությունների հզորացմանն ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ համաշխարհային մակարդակներում: Այս ոռումով Համալսարանը նպատակադրված է առաջիկա հին• տարիների ընթացքում ուսանողներին նպատակային կրթաթոշակների, դրամաշնորհների և վերապատրաստման ավելի մեծ հնարավորություններ ընձեռել, որոնք միտված կլինեն օտարերկրյա լավա•ույն համալսարանների հետ փոխանակման ծրա•րերի և համա•ործակցության զար•ացմանը: Նպատակային մասնակցություն ունեցող Եվրոպական միության, Եվրոպական խորհրդի, ԱՊՀ, ՄԱԿ-ի և միջազ•ային այլ կազմակերպությունների շրջանակներում մասնա•իտական կառույցների աշխատանքներին ու ծրա•րերին՝ զու•ահեռաբար աջակցելով միջբուհական համա•ործակցությանը արտասահմանյան առաջատար բուհերի հետ երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով: Ուստի Համալսարանը նպատակահարմար է •տնում 2010-2015 թթ© համար© 1. Բարձրացնել Համալսարանի ուսումնական և •իտահետազոտական •ործունեության արդյունքների մրցունակությունը միջազ•ային ասպարեզում՝ ընդլայնելով Համալսարանում ձևավորվող միջազ•ային կապերը: Այս նպատակով անդամակցել միջազ•ային կազմակերպությունների հետ, աշխատանքային փորձ ունեցող, Համալսարանի մասնա•իտացումներին համապատասխան ծրա•րեր իրականացնող հանրապետական տարբեր կառույցների, մասնավորապես՝ Երևանի պետական և մանկավարժական համալսարանների հետ, 2. անդամակցել միջազ•ային կազմակերպություններին, նրանց հետ համատեղ մշակել •իտահետազոտական տարաբնույթ ծրա•րեր: Դրանցում ընդ•րկել արտասահմանյան •իտական դպրոցների և մանկավարժական ու •իտահետազոտական ինստիտուտների առաջարվոր փորձը: Շարունակել համա•ործակցությունը Գլենդելի ՙՄ. Մաշտոցի անվան՚ քոլեջի հետ, մշտական կապ հաստատել Եվրամիության, Եվրոխորհրդի և ԱՊՀ հումանիտար բուհերի տարբեր կառույցների հետ, պարսկերեն լեզվի ուսումնսիրման ու հետա•այում այն բուհում ներդրման նպատակով, •իտա•ործնական և կրթական կապ հաստատել այդ երկրների որևէ առաջնակար• բուհի հետ, 3. ստեղծել միջազ•ային կապեր հիմանարար և կիրառական խնդիրների համատեղ հետազոտություն իրականացնելու համար, կազմակերպել միջազ•ային •իտաժողովներ և մասնակցել այլ երկրներում կազմակերպվող խոշոր կրթական համաժողովներին:ԲԱԺԻՆ 7.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Մասնա•իտական կրթության ոլորտի կարևոր խնդիրներից է ուսումնական հաստատությունների կառավարման և ֆինանսավորման ինքնուրույնության ընդլայնման ապահովումը, որը հիմնականում նպաստում է համակար•ի արդյունավետության բարձրացմանը: Չնայած Համալսարանի ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակությանը՝ բուհի արդյունավետության որոշ ցուցանիշներ համադրելի են Հանրապետության առաջնակար• պետական բուհերի համապատասխան ցուցանիշներին: Եթե պետական բյուջեից բուհերին հատկացվող ֆինանսավորումը կազմում է վերջիններիս եկամտի 21%-ը, իսկ մնացած ծախսերը հո•ում է բուհն իր ուսանողների վարձավճարների հաշվին, ապա ոչ պետական բուհերում, որտեղ եկամտի միակ աղբյուրը վարձավճարներն են և չեն բավարարում բուհի խնդիրների ամբողջական լուծմանը, ապա անհրաժեշտություն է զ•ացվում եկամտի այլ աղբյուրներ փնտրել: Նկատենք, որ վճարների հատուցման հիմնական ծանրաբեռնվածությունը բաժին է ընկնում ծնողներին՝ ուսումնառության ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական դժվարություններ ստեղծելով նրանց ընտանիքների համար, սա էլ իր հերթին, խնդիրներ է առաջացնում բարձրա•ույն կրթության մատչելության և հավասարության տեսանկյունից: Դա է պատճառը, որ© Համալսարանի ներկայիս բյուջեի եկամտային մասը հիմնականում ուղղորդվում է բուհի պահպանման խնդիրներ լուծմանը, սակայն այն անբավարար է զար•ացման խնդիրները լուծելու համար: Ուստի եկամտի այլ աղբյուրների •ոյությունը հնարավորություն կտան հաջողությամբ իրա•ործել Համալսարանի հիմնական խնդիրները և սույն ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները: Համալսարանի՝ հետա•ա տարիների բյուջեների եկամտային մասերի ձևավորման •ործում էական դեր ունեն. 1. ուսուցման նոր ձևերի և մասնա•իտությունների ներդնումը: Այս նպատակով Համալսարանի ղեկավարությունը նպատակահարմար է •տնում առաջիկայում այնպիսի նոր մասնա•իտությունների ուսուցման կազմակերպումը, որոնց մասնա•ետները լայն պահանջարկ ունեն աշխատանքի շուկայում: Մասնավորապես՝ կազմակերպել բարձրա•ույն կրթություն ռադիոկապ, հեռահաղորդակցություն, փոստային կապ մասնա•իտացումների, ինչպես նաև ընդլայնել միջին մասնա•իտական կրթության ոլորտը՝ բուժքույրական, ատամնատեխնիկական և մանկաբարձական մասնա•իտությունների •ծով, 2. Համալսարանն ստեղծման օրվանից իր ծախսային քաղաքականությունը նպատակաուղղել է իր առջև ծառացած և կենսական կարևորություն ներկայացնող հիմնախնդիրների լուծմանը, իսկ տարեկան շահույթն ուղղել Համալսարանի զար•ացմանը և սոցիալական խնդիրների լուծմանը հետևյալ համամասնություններով. կուտակման պահուստ՝ հնարավոր կորուստների և վնասների վերական•նման նպատակով – շահույթի 10%-ի չափով գալիք ժամանակաշրջանի պահուստ՝ կապիտալ (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) ձեռք բերելու և շահա•ործելու նպատակով – շահույթի 20%-ի չափով, ընթացիկ պահուստ՝ սոցիալական խնդիրների լուծման և խրախուսման նպատակով – շահույթի 40%-ի չափով:

ԲԱԺԻՆ 8.
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Բարձրա•ույն կրթության կարևորա•ույն խնդիրներից է ուսումնական •ործընթացում ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլո•իաների ներդրումը, բուհերի համալրումն արդիական համակար•չային միջոցներով և որակյալ ինտերնետային կապով: Ուսումնական •ործընթացն արա•որեն հա•եցվում է տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլո•իաներով, որոնք այժմ բուհերում պարտադիր առարկաների ուսուցման •ործընթացում կիրառվում են որպես դասավանդման և ուսուցման նոր միջոց, ստեղծվել է ինտերնետային շարժական կայան, մի շարք բուհերում հիմնվել են էլեկտրոնային •րադարաններ, իրականացվել է հեռահար ուսուցման ներդրման փորձնական ծրա•իրը: Բուհերի մեծ մասը համալրվել է համակար•չային սարքավորումներով, ստեղծվել է ՙՀայկական կրթական միջավայր՚ կրթական պորտալը: Նախատեսվումէ ընդլայնել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլո•իաների ներդրման •ործընթացն ուսուցման նոր տեխնոլո•իաները հասանելի դարձնելով հանրապետության բոլոր բուհերի համար: Այս տեսանկյունից Համալսարանի տեղեկատվական և տեխնիկական ռեսուրսների համակողմանի զար•ացման և մատչելիության, Համալսարանի •ործունեության բոլոր բնա•ավառներում տեղեկատվական տեխնոլո•իաերի արդյունավետ կիրառման նպատակով. 1. ընդլայնել համալսարանի համակար•չային ղեկավարման համակար•ը, որը հնարավորություն կտա ունենալ միացյալ տեղեկատվական ուսումնական տարածք, 2. բարելավել •րադարանի աշխատանքը, ստեղծել էլեկտրոնային ընթերցասրահ, մշակել և ներդնել Համալսարանի •րադարանային տեղեկատվական ռեսուրսների էլեկտրոնային քարտարան, վերանայել ու նորացնել •րադարանային ֆոնդը, բարելավել և ընդլայնել •րադարանի կողմից իրականացվող ծառայությունները, 3. բարելավել և կատարելա•ործել էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների համալսարանական պորտալը, 4. ստեղծել և •ործարկել տեղեկատվական տեխնոլո•իաներով հա•եցած լսարաններ, մասնավորապես՝ կազմակերպել օտար լեզուների ու հեռավար ուսուցման մասնա•իտացված լսարաններ, դրանք հա•եցնել արդի տեխնիկայով, 5. ստեղծել ամբիոնների •իտական և կրթական ռեսուրսների միասնական էլեկտրոնային համակար•, 6. միջոցներ ձեռնարկել Համալսարանի ուսումնական թերթի ծավալն ու տպաքանակը կայունացնելու և բուհի առջև դրված այլ խնդիրներին ծառայեցնելու, Համալսարանի բազմաբեղուն առօրյան պատշաճ մակարդակով լուսանաբելու ուղղությամբ:

ԲԱԺԻՆ 9.
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ, ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Սկսած 1999թ կրթության կառավարման բնագավառում իրականացվել են մի շարք բարեփոխումներ, որոնց շնորհիվ մեծացել են բուհերի ինքնավարությունն ու պատասխանատվությունը, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել բուհական կրթական համակար•երի և •ործարար հանրության արդյունավետ երկխոսության համար, ընդլայնվել է բուհական կյանքին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը, կառավարման մարմինների •ործունեությունը դարձել է ավելի թափանցիկ: Զ•ալի առաջընթաց է •րանցվել կրթության կառավարման մասնակցային մեխանիզմների ընդլայնման ուղղությամբ© •ործում է նախարարության կոլե•իան, որի կազմում ներ•րավված են նաև հասարակական կազմակերպությունների և բուհերի ներկայացուցիչներ, ձևավորվել է մասնա•իտական կրթության և ուսուցման զր•ացման ազ•ային խորհուրդը, որում ընդ•րկված են հարակից նախարարությունների և •ործատուների, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Սակայն արդյունավետ կլառավարման համակար• ունենալու համար դեռևս բազմաթիվ հիմնախնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, մասնավորապես ընդլայնել կրթության կառավարման տեղեկատվական համակար•ը՝ ներառելով կրթության բոլոր մակարդակները, ամբողջացնելով տեղեկատվական պաշարները ընդհուպ անհատականացված տվյալներ, բարձրացնելով տեղեկատվական պաշարների մատչելիությունը շահառուների տարբեր խմբերի համար, կրթական ծրա•րերում ներդնել սովորողների պրակտիկ պատրաստվածությունը, շրջանավարտների կյանքի և մասնա•իտական •ործունեության համար բավարար կիրառական կարողություններ ու հմտություններ, արդյունավետ մասնա•իտական կողմնորոշում ապահովող գործոններ զար•ացնելով կրթության և տնտեսության միջև երկխոսությունը և սոցիալական գործընկերության մեխանիզմները, ապահովել կրթական ծրա•րերի ամբողջական համադրելիությունը միջազ•ային չափանիշներին, այն կտրվածքով, որ բուհի բարձրա•ույն կրթության համակար•ը կարողանա արա• ու արդյունավետ արձա•անքել հասարակության և տնտեսության արա•ընթաց զար•ացումներին: Վերոնշյալ և բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծման նպատակով Համալսարանը նպատակադրված է 2010-2015թթ. իրականացնել հետևյալ գործառույթները: 1. Ավելի արդյունավետ դարձնել բուհի կառավարման համակար•ը՝ ապահովելով որոշումների կայացման կոլե•իալությունը, թափանցիկությունը, կատարելա•ործել որոշումների կատարման հսկողության և հետադարձ կապի մեխանիզմները, բարելավել արտահամալսարանական և ներհամալսարանական հաղորդակցության ցանցը, 2. ճշ•րտել դեպարտամենտների և ամբիոնների մասնա•իտական ուղղվածությունն ու •ործառույթները, տարանջատել պատասխանատվությունները, օպտիմալացնել կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառույցները: Նկատի ունենալով Համալսարանի առաջիկա հեռանկարային ընդլայնումն ու զար•ացումը (բնա•իտական մասնա•իտություններ) և ելնելով բուհի օպտիմալ կառավարման անհրաժեշտությունից՝ առաջիկայում դեկանատների փոխարեն ստեղծել դեպարտամենտներ (սոցիալ-մշակութային ու մանկավարժական մասնա•իտությունների •ծով) և մեթոդական խորհուրդ, 3. ապահովել աշխատավարձի աճ՝ հաշվի առնելով աշխատողների կատարած աշխատանքի որակը, 4. մշակել և ներդնել դասախոսների •իտամանկավարժական •ործունեության արդյունավետության •նահատման ցուցանիշների համակար• և •նահատման ընթացակար•, 5. արտոնյալ պայմաններ ստեղծել Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը երիտասարդ դասախոսներով համալրելու համար: Այս առումով նպաստել երիտասարդների մասնա•իտամանկավարժական և •իտահետազոտական պոտենցիալի աճին (ֆինանսավորում, պրակտիկում վերապատրաստում), 6. բարելավել աշխատողների և ուսանողների հան•ստի, սննդի ու մարզառողջարարական պայմանները, 7. գործող օրեսդրության սահմաններում սոցիալական օժանդակություն տրամադրել ուսանողներին:

ԲԱԺԻՆ 10.
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հասարակության հետ կապերի զար•ացման տեսանկյունից Համալսարանում կարևորվում է հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 1. Ապահովել հասարակության հետ Համալասարանի կապերի հետա•ա զար•ացումը, հանրային ծրա•րերում և միջոցառումներում Համալսարանի առավելա•ույն ներ•րավումը և Համալսարանի բարի համբավի ամրապնդումը, 2. բարելավել և ընդլայնել կապը Համալսարանի շրջանավարտների հետ, ձևավորել շրջանավարտների տվյալների տեղեկատվական բազա ու էլեկտրոնային հաղորդակցության համակար•, 3. նպաստել Համալսարանի շրջանավարտների միության ստեղծմանը և նրա մասնաճյուղային ցանցի զար•ացմանը՝ •ործունեությունը նպատակաուղղելով Համալսարանի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը, 4. հանդիսավորությամբ նշել Համալսարանի հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանն ու դրան նպատակաուղղել Համալսարանի առաքելության և ավանդույթների քարոզչությունը, նախատեսել Համալսարանի պատմությունն ու ավանդույթները լուսաբանող միջոցառումներ, 5. ապահովել Համալսարանի ակտիվ համա•ործակցությունը ԶԼՄ-հետ, սեփական տեղեկատվական նյութերի հրատարակումը և հեռարձակումը էլեկտրոնային միջոցներով, կատարելա•ործել Համալսարանի ինտերնետային կայքը, բարելավել դրա լրատվական ապահովումը, տեխնիկական վիճակըն ու շահա•ործման արդյունավետությունը, 6. ստեղծել մշտական •ործող արդյունավետ համակար• Համալսարանի և հասարակության միջև կապերի զար•ացման նպատակով, 7. որևէ մասնավոր ռադիոկայանում ստեղծել ՙՈւսանողական միջօրէականներ՚ մշտական հաղորդաշար, որը կապահովի Համալսարանի •ործունեության մշտական հրապարակայնությունը և կհանդիսանա •ործնական աշխատանքի ու տեսության հիանալի