Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099


Կրեդիտային համակարգԵվրոպայի բոլոր Բուհերում ընդունված է ուսուցումը կատարել այպես կոչված կրեդիտային համակարգով:
Վերջինիս Հայաստանում անցել են 2005 թ.-ից իմաստը կայանում է նրանում որպեսզի յուրաքանչյուր ուսանող հավաքի որոշակի
քանակի կրեդիտներ (Ժամեր որոնց ժամանակ ուսանողը ինքնուրույն ուսուցանում է, պրակտիկ ժամեր և որոշակի
առարկայական ժամեր), որոնք հնարավորություն են տալիս անհրաժեշտության դեպքում փոխել համալսարանը կամ ուսուցանել
արտասահմանյան որևիցե ուսումնական հաստատություն-ում: Կրեդիտները անհրաժեշտ են նաև ուսանողի շարժունակության
դեպքում: Բոլոր համալսարաններում ուսումնական ծրագրերը ձևափոխված են և համապատասխանում են բոլոնյայի համակարգին:
Կրեդիտային համակարգը հնարավորություն տվեց նաև ուսումնական ծրագրերում հաշվի առնել ուսանողի անհատական առարկայական ծրագրերը: